شنبه 1 آبان‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

3_هلنی ها در ایران

در این فایل:خاور میانه بعد از اسکندر


اسکندر که رویای خدا شدن را در سر می پروراند ، پس از آنکه کشور بزرگ هخامنشی را گرفت ، بدون انکه به سرزمین های پهناوری که گفته بود سرو سامانی بدهد با نا کامی رخت از جهان بر بست.

او هر چند که یک جنگجوی متهور و بی باک و خستگی نا پذیر و بسیار بلند پرواز بود ، ولی شخصیتی نبود که برای اداره کردن افریده شده باشد، و حتی از اداره کردن سرباز های خودش نیز عاجز بود، و در مواردی دیدیم که همواره دردسر درست می کردند. او هر جا را که می گرفت به یک سردار مقدونی وامیگذاشت تا با سربازان خودش مستقر شود و دست به تعدی و تجاوز و کشتار و تخریب و تاراج بزند. در تمام مدتی که او مشغول ایران گشایی بود افسرانش در نواحی فتح شده مشغول تاراج و مقابله با شورش های مردم بودند و دمی اسودگی نداشتند ، و دارای تدبیری هم نبودند که به نحوی از مردم ستم دیده دلجویی کنند شاید به حاکمیتشان استحکامی دهند.

ایرانیان پیش از اسکندر بیش از دو قرن جهان متمدن را به شایستگی بی مانندی اداره کردند و در تمامی این دوران از اقوام زیر سلطه شان مجید و ستایش دریافت میکدند. ایرانیان مرد عمل بودند و با کردارشان از تمدن بشری پاسداری کردند آنهم چه جانانه پاداری که نظیرش را تاریخ به چشم ندیده است.

نظم و ثبات و امنیتی که شاهنشاهان ایران در سرزمین های زیر سلطه بر قرار کرده بودند زبان زد مردم جهان بود ، و یونانیها که آنهمه شیفته خودشان بودند وقتی میخواستند از نظم و انضباط سخن بگویند (قوانین پارسی ) و ( قوانین شاهی ) را مثل میزدند.

این عبارتی است که در بسیاری از نوشته های نویسندگان یونانی به چشم می خورد........


برای مشاهده و دانلود فایل به ادامه مطلب بروید


توضیحات:          

تاریخ تمدن 

ویل دورانت 

کتاب نخست فصل سیزدهم 

پارس 

تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط  امیر حسین خنجی 

www.irantarikh.com   

این فایل از صفحه 330 تا 370را شامل می شود

حجم این فایل 170kbمی باشد


برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://up.iranblog.com/Files73/1291a1f2ef16421e886f.pdf