چهارشنبه 21 مهر‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

فردوسی بزرگ

 

 

 

  

به نام خداوند جان و خرد                کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خدواند نام  و خداوند جای                خداوند روزی ده رهنما

خداوند کیوان  و گردون سپهر               فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام  و نشان و گمان برتر است               نگارنده ی بر شده گوهر است

به بینندگان آفریننده را                  نبینی مرنجان دو بیننده را